Blåbergets avfallsanläggning

Vid Blåbergets avfallsanläggning sker mottagning och sortering av olika typer av avfall. Eftersom det idag är förbjudet att lägga brännbart och organiskt avfall på deponi, sker utveckling av alla typer av avfallsbehandlingar i avfallshierarkin. EU:s avfallshierarki säger att avfall i första hand ska minimeras, återanvändas, därefter materialåtervinnas, energiåtervinnas och som sista alternativ deponeras.


Huvuddelen av verksamheten vid Blåberget utgörs av mottagning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall. Vid Blåbergets avfalls-anläggning sorteras och mellanlagras farligt avfall innan det paketeras och skickas för destruktion till olika anläggningar i Sverige Brännbart grovavfall, bygg- och rivningsvirke samt trädgårdsavfall krossas i en industrikross och körs sedan till energiåtervinning vid Korstaverket.


Efter förbränning av avfall finns restprodukterna slagg och rökgasreningsrester. De måste tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Ur slaggen återvinns metaller. Slaggruset som återstår används som konstruktionsmaterial inom deponiområdet. Rökgasreningsrester deponeras inom Blåbergets deponiområde. Från och med 2009 ställs högre krav på deponier när det gäller tätskikt och drift av anläggningar. Blåberget har miljötillstånd att fortsätta verksamheten även efter att de nya kraven trätt i kraft. De gamla deponiytorna är avvecklade och kommer på sikt att sluttäckas. En ny deponi, som uppfyller kraven i enlighet med avfallslagstiftningen, har tagits i anspråk från och med januari 2009.Lakvatten från deponin samlas upp och behandlas innan det avleds till kommunens avloppsreningsverk.

 

 

 

 

    Senast ändrad: 2010-04-07

 

 

Teckna elavtal
Det lönar sig att teckna avtal med Sundsvall Energi